Dokumenty

Status Fundacji Krajowa Izba Nauczycieli

(ustanowiony przed fundatora w dniu 30 czerwca 2019 roku)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Krajowa Izba Nauczycieli, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 1 lipca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Joanny Krasińskiej w Łodzi (repetytorium A nr 2466/2019), działa na podstawie prawa polskiego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Łódź.

§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 5

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw edukacji.
II. CELE FUNDACJI

§ 7

1. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju edukacji, w tym udział w dyskusji publicznej dotyczącej systemu edukacji w Polsce.
2. Misją Fundacji jest kreowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na edukacji, odpowiedzialności, współpracy i zaufaniu.
§ 8

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez świadczenie działalności pożytku publicznego dla ogółu społeczności, w szczególności w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. działalności charytatywnej;
6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
9. ochrony i promocji zdrowia;
10. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością;
11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
18. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
21. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
22. turystyki i krajoznawstwa;
23. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
24. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
25. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
26. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
27. ratownictwa i ochrony ludności;
28. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
29. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
30. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31. promocji i organizacji wolontariatu;
32. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
33. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
34. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych;
35. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
36. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
37. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
38. rewitalizacji;
39. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów trzeciego sektora.
III. ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 9

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w tym poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne, we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej).
3. Fundacja dokumentuje działalność odpłatną w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację,
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 11
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1. dotacje, subwencje i granty;
2. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3. darowizny, spadki i zapisy;
4. odsetki bankowe oraz dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
6. dochody z praw majątkowych.

§ 12

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach, udziałach, nieruchomościach oraz ruchomościach;
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

§ 13
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
V. ORGAN FUNDACJI

§ 14
Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd.
§ 15

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Fundacji;
2. Prezesa Fundacji powołuje i odwołuje Fundator;
3. Pierwszego członka Zarządu może powołać i odwołać Izba Reprezentantów w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
4. Drugiego członka Zarządu może powołać i odwołać Izba Naukowa w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
5. Kadencja Zarządu jest nieokreślona;

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji osób powołanych przez Fundatora wygasa w przypadku ich śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub odwołania;
7. Prezes Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
2. Zarząd Fundacji może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania.
3. Obsługą Zarządu zajmuje się Biuro Fundacji, kierowane przez dyrektora.

§ 17

1. Zarząd w formie jednoosobowej podejmuje decyzje w formie zarządzeń.
2. Zarząd w formie wieloosobowej podejmuje decyzję w formie uchwał, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
VI. IZBA REPREZENTANTÓW

§ 18

1. Organem doradczym i wspierającym Fundacji jest Izba Reprezentantów.
2. Członkiem Izby Reprezentantów zostaje się poprzez złożenie oświadczenia o przystąpieniu.

§ 19

Członkiem Izby Reprezentantów może być każda osoba identyfikująca się z celami Fundacji, która spełnia następujące warunki:
1. Studiowanie na kierunku przygotowującym do pracy w systemie oświaty albo pracowanie w systemie oświaty;
2. Pokrywanie - na zasadzie odpłatnej działalności pożytku publicznego - kosztów swojego członkostwa w Izbie Reprezentantów.
§ 20

1. Izba Reprezentantów podejmuje decyzję i stanowiska w formie uchwał - zwykłą większością głosów.
2. Obsługę Izby Reprezentantów zapewnia Biuro Fundacji, które weryfikuje także spełnianie kryteriów o których mowa w § 19. W przypadku zastrzeżeń, co do kryteriów o których mowa w § 19 decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Fundacji
3. Członkostwo w Izbie Reprezentantów ustaje z chwilą śmierci, złożenia pisemnej
rezygnacji lub niespełniania kryteriów o których mowa w § 19.

VII. IZBA NAUKOWA

§ 21

1. Organem doradczym i wspierającym Fundacji jest Izba Naukowa.
2. Członków Izby Naukowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 22

Członkiem Izby Naukowej może być każda osoba identyfikująca się z celami Fundacji, która spełnia następujące warunki:
1. Posiadanie stopnia naukowego;
2. Prowadzenie działalności naukowej lub badawczej w zakresie systemu oświaty.

§ 23

1. Izba Naukowa podejmuje decyzję i stanowiska w formie uchwał - zwykłą większością głosów.
2. Obsługę Izby Naukowej zapewnia Biuro Fundacji.
3. Członkostwo w Izbie Naukowej ustaje z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia pisemnej rezygnacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Decyzje w sprawie zmian statutu, w tym również zmian celów Fundacji, zakresu i przedmiotu prowadzenia działalności gospodarczej, połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 25

1. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Fundacji;
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

Numer rachunku bankowego, na który wpłacamy składki członkowskie

BNP PARIBAS

96 1600 1462 1887 7708 9000 0002